Bahagian Siber dan Elektromagnetik Pertahanan

AKSKOMLEKLAKSAMANA MUDA DATO' SHAMSUDDIN BIN HJ LUDIN

 KETUA PENGARAH BAHAGIAN SIBER DAN ELEKTROMAGNETIK PERTAHANAN

 

VISI

- Menjadi Organisasi Siber dan Elektromagnetik Pertahanan yang Unggul.

MISI
- Mengurus Sistem Siber dan Elektromagnetik Pertahanan ATM dengan efektif dan efisyen.

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB
- Mengkoordinasi semua aspek sistem siber dan elektromagnetik pertahanan melibatkan operasi dan latihan.
- Menggubal dan mengemaskini doktrin serta prosedur siber dan elektromagnetik bagi latihan bersama serta gabungan.
- Merancang dasar, pembangunan aset dan pangkalan data Peperangan Elektronik ATM.
- Menentukan penyeragaman semua aspek elektronik dan teknologi alat-alat komunikasi bagi  mewujudkan  interoperability.
- Menguruskan semua sistem dan rangkaian komunikasi strategik termasuk  kemudahan dan penggunaan telefon ATM.
- Bertanggungjawab ke atas pembangunan, pengurusan dan keselamatan sistem komputer ATM.
- Bekerjasama dengan semua agensi kerajaan dan swasta berkaitan komunikasi dan elektronik bagi kepentingan ATM.
- Bekerjasama dengan Angkatan Tentera negara-negara sahabat ke atas semua aspek komunikasi dan elektronik bagi kepentingan bersama.